Tešíme sa na Vás !
+421 948 12 12 31

info@livinex.sk

ZÁHRADNÍCKA 63

Bratislava

UNIQA poisťovňa

Generálna agentúra Lednár

GDPR – ochrana osobných údajov

Podľa v Uncategorized s 0 Comments

Ochrana a spracovanie osobných údajov

  1. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby LIVINEX poskytované priamo v realitnej kancelárii alebo na webovej stránke livinex.sk. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo webové stránky, ktoré sa môžu objaviť, na webovej stránke livinex.sk vo forme reklamy alebo odkazov a pod.
  2. Prístup k osobným údajom majú pracovníci kancelárie, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
  3. Realitná kancelária je povinná v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej v texte len „zákon na ochranu osobných údajov“) zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom a podobne.
  4. LIVINEX získava osobné údaje od: dopytujúcich klientov, ponúkajúcich klientov realitnej kancelárie LIVINEX aj na webe livinex.sk, uchádzačov o prácu, ktorí sa zaevidujú do našej databázy uchádzačov na webovej stránke cez kontaktný formulár alebo zareagujú na ponuku poskytnutím údajov na email info@livinex.sk (ďalej v texte len „dotknuté osoby“).
  1. So získanými osobnými údajmi narábame podľa zákona na ochranu osobných údajov. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme boli schopní poskytovať naše služby a vykonať evidenciu v databáze uchádzačov alebo poskytnúť prácu.
  2. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
  3. Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov.
  4. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej adrese (gdpr@livinex.sk) alebo poštovej adrese (reality service 4u, s.r.o., Pri jazere 40, 900 26 Slovenský Grob).
  5. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v realitnej kancelárii LIVINEX, prípadne žiadosti o opravu/aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu údajov nám môžete poslať emailom gdpr@livinex.sk alebo poštou: reality service 4u, s.r.o., Pri jazere 40, 900 26 Slovenský Grob.
Share This

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *